top of page
  • Writer's picturesandeep kumar verma

एकदा विचार करून बघा !

असं म्हणतात की वाचाल तर वाचाल!खरं ही आहे. वाचनाने विचार बदलतात, सुधारतात.जीवन जगण्याची समज येते. आणि वाचन अशी सवय आहे जी व्यक्तीला नखशिखांत परिवर्तित… एकदा विचार करून बघा !

I hope someone will find it worth following.

#Learn #Mentalhealth #Totality #Learning #Inspiration #Mind #Wholeness #Life

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page